Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities in deze algemene voorwaarden verstaan we onder:

1.1 Opdrachtnemer: persoon van dagopvang “Brenda Nijboer honden gedrag en opvang” die de   hond van de opdrachtgever verzorgt.
1.2 Opdrachtgever: eigenaar van de hond(en) die het aanmeldingsformulier heeft ondertekent.
1.3 Hond(en): honden van de opdrachtgever welke door de opdrachtnemer verzorgd worden.
1.4 Aanmeldingsformulier: overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever waarbij de opdrachtnemer zich verplicht de hond(en) van de opdrachtgever op de afgesproken data of periode te verzorgen tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.
1.5 Huisvesting: Het tijdelijk ter beschikking stellen van gebouwen, kennels en / of terrein ten behoeve van het verblijf en de verzorging van de hond(en)

Artikel 2 – Algemeen
2.1 Op de overeenkomsten zijn de navolgende algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan, uitsluitend schriftelijk, vanaf wordt geweken.
2.2 De hond(en) waarvoor de opdrachtgever de overeenkomst voor groepsopvang met de opdrachtnemer heeft afgesloten dient / dienen sociaal te zijn in omgang met soortgenoten en mensen. Honden die dit niet zijn dienen individuele opvang af te nemen.

Artikel 3 – Rechten en plichten opdrachtgever
3.1 De opdrachtgever is verplicht het intakeformulier volledig en naar waarheid in te vullen.
3.2 De opdrachtgever is verplicht te zorgen dat de hond(en) aanwezig is / zijn op afgesproken dag(en) en tijden. Indien de hond(en) zonder afmelding niet aanwezig is / zijn, worden de volledige kosten van de geplande opvang onverminderd in rekening gebracht.
3.3 De opdrachtgever is verplicht zorg te dragen dat de hond(en) opgehaald worden binnen de afgesproken tijden (tussen 8:00 en 17:00). Indien de hond zonder overleg buiten de afgesproken tijden opgehaald wordt zal er € 10,00 euro per uur extra in rekening gebracht worden.
3.4 De hond(en) waarvoor de overeenkomst is afgesloten dienen jaarlijks ingeënt of getiterd te zijn. Bewijs dient hiervoor aangeleverd te worden bij aanvang van de eerste opvang dag en vervolgens jaarlijks opnieuw getoond te worden.
3.5 De opdrachtgever verplicht zich er voor te zorgen dat de hond(en) vrij is van vlooien en wormen tijdens het brengen naar de opvang.
3.6 De opdrachtgever verplicht zich de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid en / of eventuele ziektes van de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
3.7 De opdrachtgever machtigt de opdrachtnemer om in geval van calamiteiten op kosten van de opdrachtgever (uitgezonderd de kosten die door toedoen van een fout van de opdrachtnemer zijn ontstaan) een dierenarts te consulteren en maatregelen te nemen die haar in de gegeven situatie voorkomen.
3.8 De opdrachtgever machtigt de opdrachtnemer tot het toedienen van medicatie indien dit naar het oordeel van de opvang en dierenarts noodzakelijk is. Verantwoordelijkheid hiervoor ligt ten alle tijden bij de opdrachtgever.
3.9 Bij verhindering door vakanties of vrije dagen dient de opdrachtgever hiervan de opdrachtnemer minimaal 14 dagen van te voren in kennis te stellen. Is dit niet het geval dan zal het volledige bedrag in rekening gebracht worden.
3.10 Bij verhindering in situaties van overmacht door bijvoorbeeld ziekte hond / eigenaar of loopsheid dient de opdrachtgever hiervan de opdrachtnemer minimaal 24 uur voor aanvang van de eerstvolgende dagopvang dag in kennis te stellen. Is dit niet het geval dan zal het volledige bedrag in rekening gebracht worden.
3.11 De opdrachtgever verplicht zich tot het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering van de hond en blijft tevens gedurende de opvang aansprakelijk voor aangerichte schade aan de opvang.

Artikel 4 – Rechten en plichten opdrachtnemer
4.1 De opdrachtnemer verplicht zich naar het best mogelijke kunnen en het zo zorgvuldig mogelijk zorg te dragen voor het welzijn van de hond(en). De opdrachtnemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de opdrachtgever.
4.2 De opdrachtnemer is verplicht bij ophalen van de hond(en) aan de opdrachtgever melding te maken van bijzonderheden van de hond(en) tijdens het verblijf.
4.3 De opdrachtnemer behoudt zich ten alle tijden het recht voor de opdracht stop te zetten, wanneer hij van mening is dat  het onverantwoord is de hond(en) op te vangen.
4.4 Indien de hond tijdens het verblijf in de opvang onverhoopt te maken krijgt met een calamiteit of komt te overlijden, licht de opdrachtnemer de opdrachtgever per direct in.
4.5 Indien er geconstateerd wordt dat de hond een besmettelijke ziekte / aandoening heeft, behoudt de opdrachtnemer zich het recht de hond(en) gedurende deze periode te weren.  
4.6 De opdrachtnemer behoudt zich het recht de opvang op feestdagen te sluiten. Uiteraard worden deze dagen niet in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
4.7 De opdrachtnemer behoudt zich het recht diensten op non-actief te zetten tijdens vakantie of snipperdagen.
4.8 De opdrachtnemer dient vrije dagen / vakanties minimaal drie weken van te voren mede te delen aan de opdrachtgever.
4.9 De opdrachtnemer behoudt zich het recht, om bij calamiteiten die het onmogelijk maken op een verantwoorde en veilige manier de overeenkomst uit te voeren tijdens bijvoorbeeld ziekte, af te zien van de overeenkomst.
4.10 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade en letsel,  zonder enig opzet aangebracht door de opdrachtnemer, aan de hond(en).